usicologie van de Keltische en naburige stijlen
[Home][Info][Introductie][Cultuurhistorische onderwerpen][Dans en danshistorie][Vorm, technieken en idioom][Toonsystematiek][Akkoordenleer][Harmonie][Extra]

[Home][Auteur: Ben Dijkhuis][Laatste update: 22-08-2020][Hoofdstuk: Info][Gebruiksvoorwaarden]

Over deze website

Dit werk is tot stand gekomen, als resultaat van een autodidactische studie met betrekking tot Keltische en aangrenzende (folk-)muziek. Tijdens het verdiepen in deze bijzonder uitgebreide en soms zeer complexe materie, leek het mij nuttig om de, door mij verzamelde gegevens, tegelijkertijd in een tekst te vervatten. Deze tekst, is hier gepubliceerd met de intentie om andere belangstellenden in de gelegenheid te stellen om hier kennis van te nemen.
De website is niet af. Tijdens het moment van het on-line gaan (oktober 2009), ontbreekt nog veel informatie, die ter zijner tijd zal worden aangevuld.

Bij deze wil ik Peter Greenhill, musicoloog, musicus en auteur van diverse studies ten behoeve van Centre for Advanced Welsh Music Studies (CAWMS) bedanken voor zijn medewerking inzake de onderwerpen van cerdd dant (de middeleeuwse snaarmuziek in Wales). Eveneens bedank ik Dr. Sally Harper, director van de CAWMS, die mij met Peter in contact heeft gebracht.

Muziek is geen exacte wetenschap, daarom is een extra toelichting door middel van muziekvoorbeelden en opnamen absoluut noodzakelijk. Aan het laatste kan slechts in beperkte mate worden voldaan in verband met allerlei restricties rond auteursrechten van muziekopnamen. Het laatste heb ik redelijk kunnen ondervangen door het toepassen van midi-bestanden, hoewel men rekening dient te houden met het onvoldongen feit, dat zo'n elektronische weergave slechts een zeer beperkte afspiegeling is.
De tekst heb ik naar mijn beste vermogen samengesteld en zo zorgvuldig mogelijk geverifieerd aan de hand van bronnenmateriaal, voornamelijk gedrukte literatuur en gedigitaliseerde boeken, die via b.v. Google Books en het Internet Archive ter beschikking zijn. Eveneens heb ik interessante informatie van websites gebruikt, alhoewel de nodige voorzichtigheid inzake de juistheid in acht is genomen.
Het is natuurlijk nooit uitgesloten, dat ik zelf interpretatiefouten heb gemaakt. Indien u als belangstellende van mening bent, dat er onjuistheden op deze website, of dat er zaken aanwezig zijn, die mogelijk een andere of zelfs betere visie verlangen, verneem ik dat graag. U kunt mij mailen: bg_dijkhuis[AT]planet.nl
Waardevolle suggesties en nieuwe informatie zijn welkom. Tevens kunnen auteurs, die aan deze website hun steentje willen bijdragen, contact met mij opnemen.

De auteur

Mijn naam is Ben Dijkhuis en ben autodidact op het gebied van muziekwetenschappen en heb in dit verband een bijzondere interesse voor de historie en theoretische achtergronden van de Keltische muziek. Naast deze theoretische belangstelling, ben ik ook actief in de muziek:

Ing. Ben Dijkhuis,
Medemblik, oktober 2009

Een ander internetproject van mij, in samenwerking met medeauteur Bernd Ooijevaar is getiteld 'Middeleeuwse dwangburchten van West-Friesland en Alkmaar' www.dwangburchten.nl

Gebruiksvoorwaarden

1. Nederlands: Gebruiksvoorwaarden

Dit werk, met de titel 'Een musicologie van de Keltische en naburige stijlen', is een niet-commerciële website die door de auteur, vanuit een privé-studie wordt ontwikkeld. Het is toegestaan om de inhoud, voor school, studie, wetenschappelijke doeleinden of journalistieke artikelen te gebruiken, doch onder voorwaarde van een volledige bronvermelding (naam van de auteur, volledige titel en URL van de website). Het is echter niet toegestaan, zonder mijn schriftelijke toestemming, dit materiaal voor commerciële doeleinden of met commerciële intenties te gebruiken, van welke aard ook (gedrukt, elektronisch, internet etc.).

De gebruikte afbeeldingen en muziekvoorbeelden zijn van mijzelf of overeenkomstig het citaatrecht in de Nederlandse auteurswet, gebruikt. Als iemand toch rechten blijkt te ontlenen aan een afbeelding, muziekvoorbeeld of liedtekst op deze website, neem dan a.u.b. onmiddellijk contact met mij op, waarna wij tot een accceptabele oplossing kunnen komen, of dat ik overga tot het verwijderen ervan.

Ing. B.G. Dijkhuis

2. English: Terms of use

This work, which has been titled 'Een musicologie van de Keltische en naburige stijlen', is a non-commercial website and has been developed from private study. I allow, under conditions of full source reference (author's name, full title and URL of the website), a free use of the content for school, study, scientific purposes (i.e. websites, pressed publications) or journalistic articles. However, it is not permitted, without my written permission to use this material for commercial purposes or any other commercial intentions, in any kind of reproduction (electronically, printed or placing it on the internet).

Images or music examples used are my own or else used as a citation according the Dutch legislation of copyright. If anybody claims rights of an image, music example or song-lyrics in this website, please contact me immediately, whereafter we can agree for an acceptable solution, or else I will remove it.

Ing. B.G. Dijkhuis

Disclaimer

Disclaimer:
Ik heb mij niet laten weerhouden, ondanks taalkundige beperkingen, om mij nader in de diverse aspecten van de Keltische poëzie te verdiepen. Dit laatste heeft bijvoorbeeld betrekking op het bardisch vers in het Kymrisch, Gaelisch en Bretons, de Ierse sean-nós-zang en de Welshe penillion-zang. Desondanks is deze materie voor de Nederlandstalige lezer toch begrijpelijk uit te leggen.
Men dient er wel van bewust zijn, dat vertaling van de poëzie in een Keltische taal naar een andere, bijvoorbeeld naar het Engels, Frans of Duits, zoals men dit in diverse literatuur aantreft, niet mogelijk is zonder de verfijnde oorspronkelijke poëtische samenhang in zijn totaliteit te vernietigen.

De auteur.

 Contact

Mail to: bg_dijkhuis[AT]planet.nl 
    [AT]=@